Aktualności

ZDALNE NAUCZANIE

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

Pragnę poinformować, iż w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wszelkie informacje dotyczące zdalnego nauczania w Naszej Szkole dodatkowo są umieszczone na stronie szkoły w zakładce: Zdalne nauczanie

 1. Informacje ogólne:

a) Informacja o sposobie i trybie realizowania zadań Naszej Szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania;

b) Sposób komunikacji z Nauczycielami, Wychowawcami, Dyrekcją szkoły;

c) Godziny pracy sekretariatu;

d) Informacja o pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

e) List Prezydenta m.st. Warszawy Pana Rafała Trzaskowskiego;

f) List Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy Pani Renaty Kaznowskiej;

g) List do Rodziców Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Targówek m.st Warszawy Pana Jędrzeja Kunowskiego;

h) Plan lekcji 2019/2020;

i) Informacje wysyłane w związku ze stanem epidemii.

 1. Oprócz e-dziennika Librus Synergia w Szkole funkcjonuje również Office 365

 

 

 

W razie wątpliwości, pytań zachęcam do kontaktu z Nauczycielami, Wychowawcami, Dyrekcją szkoły również za pośrednictwem tego programu Office 365.

 1. Nad pracą zdalną i nauczaniem nadzór pedagogiczny pełnią:

– edukacja wczesnoszkolna – p. wicedyrektor A. Ogorzałek

– wychowanie przedszkolne – p. wicedyrektor A. Ogorzałek

– specjaliści (logopedzi, terapeuci pedagogiczni, SI) – p. dyrektor A. Nadolska-Buczyńska

– nauczyciele o specjalnym przygotowaniu pedagogicznym – p. dyrektor A. Nadolska-Buczyńska

– język polski – p. wicedyrektor A. Lipska

– historia – p. wicedyrektor A. Lipska

– wos – p. wicedyrektor A. Lipska

– edb – p. wicedyrektor A. Lipska

– matematyka – p. wicedyrektor A. Wojnarowska

– fizyka – p. wicedyrektor A. Wojnarowska

– geografia – p. wicedyrektor A. Lipska

– chemia – p. wicedyrektor A. Lipska

– przyroda – p. wicedyrektor A. Lipska

– biologia – p. wicedyrektor A. Lipska

– język angielski kl. 1-3 – p. wicedyrektor A. Ogorzałek

– język angielski kl. 4-8 – p. wicedyrektor A. Lipska

– język hiszpański – p. wicedyrektor A. Wojnarowska

– muzyka – p. wicedyrektor A. Wojnarowska

– plastyka – p. wicedyrektor A. Wojnarowska

– technika – p. wicedyrektor A. Wojnarowska

– wychowanie fizyczne – p. wicedyrektor A. Wojnarowska

– edukacja informatyczna kl. 2-3 – p. wicedyrektor A. Ogorzałek

– informatyka kl. 4-8 – p. wicedyrektor A. Wojnarowska

– religia – p. wicedyrektor A. Ogorzałek

– świetlica – kierownik świetlicy p. K. Zielonka.

W przypadku napotkania jakichkolwiek trudności w wykonywaniu nauki zdalnej przez uczniów, proszę o bezpośredni kontakt z Nauczycielami i Wychowawcą.

Z wyrazami szacunku,

Anna Nadolska – Buczyńska

WAŻNE – PRZEDŁUŻONY TERMIN REKRUTACJI

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że została podjęta decyzja o wydłużeniu rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych (ogólnodostępnych i integracyjnych) w szkołach podstawowych.

Rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków w systemie i nie przesłali ich do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru będą mogli to zrobić w terminie do 23 kwietnia br.

Możliwość rejestracji wniosków w systemie rekrutacyjnym zostanie ponownie uruchomiona 30 marca br. o godz. 13.00.

Do 23 kwietnia br. przedłużono również termin na uzupełnienie braków we wnioskach już złożonych.

Dokumenty można przesyłać na adresy mailowe placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

Rodzice, którzy już złożyli wnioski nie muszą ponownie ich składać.  

 

Nowy Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021
Nowy Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

 

WAŻNE – REKRUTACJA!

Szanowni Państwo,

Ostatni dzień na składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola/szkoły w ramach prowadzonej rekrutacji

Do 20 marca br., do godz. 16.00 można składać lub wysyłać mailem wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej w szkole podstawowej.

Razem z wnioskiem należy złożyć lub przesłać dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

Jeżeli wniosek został wypełniony do 19 marca br. do godz. 20.00, to można go pobrać z systemu rekrutacyjnego – należy zalogować się do konta dziecka i pobrać wniosek przez zakładkę ”Pobierz wniosek „. Wniosek należy wydrukować i złożyć w placówce pierwszego wyboru lub przesłać mailem (scan lub zdjęcie).

Jeżeli wniosek nie został wypełniony w systemie można pobrać druk w zakładce „Pliki do pobrania, instrukcja”, wypełnić ręcznie i złożyć w placówce pierwszego wyboru lub przesłać mailem (scan lub zdjęcie).

Ważne, aby wnioski zostały podpisane przez rodziców.

 

Opieka wakacyjna

Zapisy na dyżury wakacyjne 

Szanowni Państwo,
w związku zaistniałą sytuacją ulegają zmianie zasady prowadzenia zapisów na dyżury wakacyjne.
Sekretariat szkoły generuje hasła z systemu, które przekazuje rodzicom wyłącznie drogą elektroniczną na adresy mailowe rodziców lub e-dziennik.

Hasła będą wysyłane od 23 do 25 marca 2020 r.

Proszę Rodziców o kontakt z sekretariatem szkoły w przypadku nieotrzymania hasła lub niemożliwości zalogowania się do systemu.

UWAGA!
Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 korzystają z hasła nadanego w systemie rejestracji wniosku/zgłoszenia.

Od 25 marca br. rodzice wypełniają wniosek na dyżur wakacyjny jedynie w elektronicznym systemie zapisów.
Nie muszą dostarczać wersji papierowej wniosku do przedszkola/szkoły.

Zmodyfikowany harmonogram zapisów
Zasady organizacji opieki wakacyjnej

Apel Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego do rodziców/opiekunów prawnych w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniach 12 – 25 marca 2020 r.

Apel MPWIS

Materiały dla 8-klasistów
Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet materiałów dla 8-klasistów.
Codziennie o 9:00 nowe zadania z polskiego, matematyki i angielskiego, o 15:00 – rozwiązania!
Zapraszamy już od jutra, 16 marca na stronę www.cke.gov.pl

WAŻNE – REKRUTACJA!
Zmiana zasad rekrutacji do przedszkoli i I klas szkół podstawowych, w związku z koronawirusem w Polsce.
Wnioski przyjmowane będą do 20 marca. Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów:
 1. Wysłanie skanu wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres placówki:
  elektronicznie – skan wniosku/zgłoszenia i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych  można wysłać drogą mailową na adres przedszkola/szkoły pierwszego wyboru.
  Adresy mailowe i numery telefonów placówek można znaleźć na stronach przedszkoli lub na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl, w zakładce Edukacja warszawska/ szkoły i placówki publiczne w zestawieniu w pliku excel.
 2. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki. W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk, ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego, 1.5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.
W wypadku niemożności otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia placówki będą przyjmować oświadczenia rodziców o ich późniejszym dostarczeniu.

Zmiana zasad rekrutacji do przedszkoli i I klas szkół podstawowych, w związku z koronawirusem w Polsce.

Wnioski przyjmowane będą do 20 marca. Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów:

 1. Wysłanie skanu wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres placówki. Adresy mailowe i numery telefonów placówek można znaleźć na stronach przedszkoli lub na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl W zakładce Edukacja warszawska/ szkoły i placówki publiczne w zestawieniu w pliku excel.
 2. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki. W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk, ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego, 1.5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

W wypadku niemożności otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia placówki będą przyjmować oświadczenia rodziców o ich późniejszym dostarczeniu.

 1. Change in the rules of recruitment to kindergartens and first grades of primary schools in connection to the coronavirus in Poland.

Applications will be accepted until March 20. Parents can use two methods:

 1. Sending a scan of the application form and other documents via email to the institutions address. Email addresses and phone numbers of the institutions can be found on the websites of kindergartens or on the website of the Education Department www.edukacja.warszawa.pl, under the “Edukacja warszawska/szkoły i placówki publiczne” tab (“Warsaw Education/schools and public institutions”) in an excel file form.
 2. Delivering paper documents to the institution. The facility maintains strict sanitary rules: usage of hand disinfectant gel, limited contact with employees, maintaining an adequate 1.5 meter distance between those present in the building. Possible consultations are given only via phone and e-mail.

In case of problems with obtaining appropriate work certificates, institutions will accept parents’ statements granting their subsequent delivery.

 1. Due to the Covid-19 virus outbreak, nurseries, kindergartens, primary and secondary schools will be closed from March 16. Teachers will send educational materials for individual work. In the coming days we will inform you about next steps.

!! Зміни в правилах запису до дитячих садків і перших класів початкових шкіл в зв’язку з коронавірус:

Заяви прийматимуться до 20 березня. Батьки можуть скористатися двома можливостями:

 1. Надсилаючи скан заяви і інших документів електронною поштою на адресу навчального закладу. Електронні адреси і номера телефону навчальних закладів можна знайти на сайтах дитячих садків або на сайті Управління освіти www.edukacja.warszawa.pl
 2. Доставити документи в паперовому вигляді до навчального закладу. В закладах стосуються загострені санітарні процедури: рідина для дезінфекції рук, обмежений контакт з працівниками, збереження відповідньої 1,5 метрової відстані між присутніми в будинку. Консультації надаються лише по телефону або електронною поштою.

У випадку відсутності можливості отримати документи з місця роботи, навчальні заклади прийматимуть заяву батьків про пізнішу доставку документів з робочого місця.

 1. T hay đổi các nguyên tắc tuyển chọn vào trường mẫu giáo và lớp một các trường phổ thông, trong liên quan đến coronavirus tại Ba Lan
 1. Gửi ảnh quét máy tính (scan) đơn xin nhập học và các tài liệu còn lại thông qua thư điện tử đến các địa chỉ email của trường. Địa chỉ email và số điện thoại của các trường có thể tìm thấy trên trang web của các trường hoặc trên trang của Phòng Giáo dục (Biuro Edukacji) www.edukacja.warszawa.pl trong mục Edukacja warszawska/ szkoły i placówki publiczne trong tập tin dạng exel
 2. Mang tài liệu dưới dạng giấy đến trường nộp. Tại các trường các quy tắc vệ sinh đòi hỏi khắt khe hơn: dùng chất lỏng khử trùng, hạn chế tiếp xúc với nhân viên, giữ khoảng cách 1,5 mét giữa những người có mặt bên trong tòa nhà. Các thông tin giải thích, tư vấn chỉ được thực hiện qua điện thoại hoặc thư điện tử

Trong trường hợp không thể nhận được giấy chứng nhận của nơi làm việc, trường học nhận văn bản cam kết của phụ huynh sẽ nộp giấy chứng nhận sau.

 1. Liên quan đến dịch bệnh virus Covid-19 từ ngày 16 tháng 3, các nhà trẻ, trường mẫu giáo và các trường phổ thông cơ sở và trên phổ thông cơ sở sẽ đóng cửa. Các giáo viên sẽ gửi các tài liệu học tập cho từng cá nhân để tự học. Trong các ngày tới đây chúng tôi sẽ thông báo cho ông bà các bước tiếp theo.

Rekrutacja w trakcie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w przedszkolach i  szkołach

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w przedszkolach i szkołach nie ma wpływu na terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych.

Zgodnie z harmonogramem do 20 marca br.  trwa etap składania wniosków/ zgłoszeń o przyjęcie do przedszkola/szkoły. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie placówki pierwszego wyboru.

Wnioski/zgłoszenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można również nadać pocztą. W takiej sytuacji należy powiadomić przedszkole/szkołę pierwszego wyboru, np. drogą mailową,  o wysyłce dokumentów.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy informuje, że spotkania dla mieszkańców, dotyczące regulacji stanów prawnych nieruchomości zaplanowane w szkole na dzień 24 marca 2020 roku zostają zawieszone. Powodem decyzji jest konieczność zachowania ostrożności w związku z doniesieniami, dotyczącymi zakażeń koronawirusem.

Koronawirus SARS-CoV-2

„Zgodnie z informacją Głównego Inspektora Sanitarnego z 24 lutego 2020 roku: ,,Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.”

https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch/

koronawirus – plik mp3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font Resize